Creation Science Information & Links!
Main
IEU
Links
EN Into
Izincwadi
Izithombe
MP3
Imiqophi

Genesisi 1:1  "Ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba."

Ngokukajohane 1:1  "Ekuqaleni wayekhona uLizwi,
uLizwi wayekuNkulunkulu, uLizwi wayengu Nkulunkulu."

Ukudala, umzekelo wokuthi, umuntu, umhlaba, kanye nakho konke okuphilayo kwadalwa, akuzaze kuqhume ezeni nje, kube yinto evele esithubeni.

Sihlala endaweni encane ebunjwe kahle ngobuciko, eyinqola ezibusayo emkhathini. Sikanye nokuphila, ukunqoba, nokufa, siphethe ubafakazi ngobuhle, amaphunga amnandi uthando kanye nomculo. Ake nje ucabange ngalezizinto. Izibalo, inkolelo, intwasahlobo, inkohlakalo, ezolimo, ukuthandana, izinkanyezi kanye noshingamu, ngabe konke lokhu kwavela ezeni nje? Kwenzeka esithubeni?

Kuzozonke izizukulwane kuze kube manje ezisahleli emhlabeni, asinasizathu sokungaboni ubukhona obuthulile buka Sosayensi ohambisa zonke izinto ezisizungezile (Unkulunkulu). Kufanele sesabe, singazigqaji, singakholwa nje izinto.

Eminyakeni eyizinkulungwane ezintathu eyadlula, iNkosi uDavide yakwa Israeli yaloba yathi (Kumahubo 8:3-4) Uma ngicabanga amazulu akho, umsebenzi weminwe yakho, inyanga nezinkanyezi ozimisileyo, umuntu uyini ukuba Umkhumbule, nendodana yomuntu ukuba uyivakashele na?

isiZulu  ―
זולו
zoulou
зулусский
祖鲁语
SeZulu
الزولو
zulú
ज़ुलु
―  Zulu
 MENU
ZU Into
amaBhayibheli
Kids&Teens

Bible Illustrations - 220 Images by Doré
 
The Bible in Pictures - 250 Images
IEU - Imibuzo Evame Ukubuzwa
 

Eminye Imikhondo- Mshini yesizulu nenjulo-lwazi yendalo
Other Web Sites in Zulu with Creation Science


... None yet ...     Go to: International Links

Ibhayibheli Elingcwele  •  Holy Bible in Zulu
Zulu Bibles
www.ethnicharvest.org
    
isiZulu Ivangeli NgokuKajohane
www.worldscriptures.org
Bible
App
Blue-Letter
Bible

The Christian Gospel Message
The Christian Gospel Message · in Zulu
Nkosi yethu uJesu Kristu · NgkukaMathewu 6
Lord Jesus Christ · Matthew 6
10 Commandments
2 Commandments
IMvumo yeNkolo yabaPhostoli
The Apostles' Creed - in Zulu
AmaHubo
1 • 51 • 100 • 150
Bible Books Grid
Received Text or Critical Text

  Ezinye izinsiza zenkolo yobukrestu  
  More Christian Resources 

Usuke Wezwa Yini ...
Ngamaqinisoamane Okomoya Na?
USathane umelene noKristu
  "Satan versus CHRIST"
Indlela eya Kunkulunkulu
  "The Way to God"

God's Story: From Creation to Eternity
God's Story
Got Questions?
IsiZulu
SGM LifeWords
Zulu
Fellowship Tract League
IsiZulu
ChristianAnswers.Net
45 Languages!

Yayinje Impilo Yakho!
 (This was your life!)
Ukukhanya Kwezwe
Sm · 190MB
Lg · 670MB
Zulu  -  78 Minutes
From Chick Publications

Ijaji Lokugcina
The Last Judge
Yayinje Impilo Yakho!
This Was Your Life

JESUS FILM
PROJECT
Global Recordings Network
Audio Gospel  •  Good News


The "Olivet Discourse" about the
End Times - all 3 accounts start -
  with a warning from Jesus!
Matt. 24:4b  "Take heed that no man deceive you."
Mark 13:5b  "Take heed lest any man deceive you."
Luke 21:8a  "Jesus said, Take heed that ye be not deceived."
We live in a world with daily false "News" - intended to deceive us!  Isaiah 5:20  Look for REAL NEWS & TRUTH!.  (And let's pray for wisdom!  James 1:5)
NEWS:
Drudge
Report
World Net
Daily
Rush
Limbaugh
National
Review
Christian
Post - News
Voice of
the Martyrs
Prison
Planet
Reality
Zone
Khouse
NEWS

дети
Kids
الأطفال
Kinder
Children & Teenagers / Kids & 
Teens / 孩子 & Подростки
青少年
Adolescents
किशोर
Youth


 

  Main Links Page  -  www.creationism.org/topbar/links.htm
 
— ZULU, isiZulu —  
This language is spoken in:   Lesotho; Malawi; Mozambique; South Africa; Swaziland; Zimbabwe
Olunye ulwazi lwenjulo- lwazi yendalo luyatholakala njengalokhu:
Izifundo Zokuphilayo, Ezemvelo-mhlaba, Ezokumbiwa, Izinsalela-sizinda,
Ezezinkanyezi, Inguquko, Uhlelo Olunobuhlakani, Uadamu no Eva,
Umkhumbi KaNowa, Iqhwa Sizinda, Insimu Yase Edeni, Umlando Womhlaba.
Article (in English) on:  Dinosaurs
Article (in English) on:  Giraffes
Article (in English) on:  Woodpeckers
Article (in English) on:  Bats
 
-- Other Articles in English HERE --

Main
IEU
Links
EN Into
Izincwadi
Izithombe
MP3
Imiqophi