Creation Science Information & Links!
Main
F A Q
Links
EN Zvinyorwa
Mabhuku
Mifananidzo
MP3
Videos

Mavambo 1:1  "Pakutanga Mwari akasika denga nenyika."

Najohani 1:1  "Pakutanga Izwi rakanga riripo, Izwi
rakanga riri kuna Mwari, Izwi rakanga riri Mwari."

Kusikwa idzidzo inotaura kuti munhu, nyika, nepasirose zvakasikwa pakutanga panekuti zvakango-erekana zvavapo.

Tinogara panzvimbo diki yakangogadzirwa zvino ungwaru inozvichengetedza yomuchadenga pamwechete nekururama, kukunda nerufu tinova zvapupu zvorunako, kunhuwirira, rudo nemimhanzi. Funga pamusoro peizvi. Masvomhu, ruzivo, chirimo, uwori, kurima, kupfimbana nechingamu; zvose zvakangoerekana zvavapo? Zvakangogadzirirwawo here….?

Kumhuri dzose dzakagara panyika, isu tine zvikonzero zvishoma zvekusaona kuvapo kwemazvikokota wedzidzo yekutsvaga nemhando yepamusoro (scientific mathematician) anoita kuti zvinhu zvose zvakatikomberedza zvifambe. Tinofanirwa kushamiswa nazvo/ kwete kuva nemifungo nekusagutsikana.

Kwamakore akangosvika zviuru zvitatu apfura, Mambo David we Israel akanyora (Mapisarema 8:3-4) "Ndikatarisa denga renyu, kubata kwamaoko enyu, mwedzi ne nyeredzi zvamakasika, munhu chii zvokuti munomufunga? Kana mwanakomana womunhu zvokuti mumushanyire?"

chiShona  ―
שפתם
Шона
绍纳语
شونا
शोना
―  Shona
 MENU
SN Zvinyorwa
Bibles
Kids&Teens

Mifananidzo yemuBhaibheri - 220 yakaitwa naDoré
 
Mifananidzo yemuBhaibheri - 250 mifananidzo

Mamwe (Mawebsites) Arimu Shona Anezvedzidzo Yokusika
Other Web Sites in Shona with Creation Science


... None yet ...     Go to: International Links

The Holy Bible in Shona
New Testament
biblica.com
Shona Bibles
www.ethnicharvest.org
Bible
App
Blue-Letter
Bible

Kutanga kwevhangeri raJesu Kristu
The Christian Gospel Message · in Shona
Lord Jesus Christ · Matthew 6
Lord Jesus Christ · Matthew 6
10 Commandments
2 Commandments
The Apostles' Creed
The Apostles' Creed - in English
Psalms
1 • 51 • 100 • 150
Bible Books Grid
Received Text or Critical Text

  Dura rezvechiKiristo  
  More Christian Resources 

  Wati Wambonzwa Here 
Nezvemirao Mina Yomweya?
SHONA - Dr. Bob Utley
Bible Commentary, Free
ChristianAnswers.Net
45 Languages!
Chick's "Vimba Neni!"
("Trust Me!") in Shona
WMP - World Missionary Press
English
 
Got Questions?
Shona
SGM LifeWords
English
Fellowship Tract League
English

JESUS FILM
PROJECT
Global Recordings Network
Audio Gospel  •  Good News

www.gods-story.org
Creation to Eternity
Now in over 300 Languages! 
"Simply the Story"
The Light of the World
Sm · 190MB
Lg · 675MB
ENGLISH  -  78 Minutes
From Chick Publications
Also:  Afrikaans Chinese Dutch Filipino French German Hebrew Hindi Italian Japanese Khmer Korean Nepali Portuguese Romanian Russian Spanish Swahili Tamil Thai Ukrainian Zulu.

The "Olivet Discourse" about the
End Times - all 3 accounts start -
  with a warning from Jesus!
Matt. 24:4b  "Take heed that no man deceive you."
Mark 13:5b  "Take heed lest any man deceive you."
Luke 21:8a  "Jesus said, Take heed that ye be not deceived."
We live in a world with daily false "News" - intended to deceive us!  Isaiah 5:20  Look for REAL NEWS & TRUTH!.  (And let's pray for wisdom!  James 1:5)
NEWS:
Drudge
Report
World Net
Daily
Rush
Limbaugh
National
Review
Christian
Post - News
Voice of
the Martyrs
Prison
Planet
Reality
Zone
Khouse
NEWS

дети
Kids
الأطفال
Kinder
Children & Teenagers / Kids & 
Teens / 孩子 & Подростки
青少年
Adolescents
किशोर
Youth


 

  Main Links Page  -  www.creationism.org/topbar/links.htm
  — SHONA, chiShona —   Dialects:  Chizezuru; Hwesa; Karanga; Toko; Zezuru
This language is spoken in:   Botswana; Mozambique; Zambia; Zimbabwe
Ruzivo pamusoro pekusikva ruripo zvichibudikidza nezvidzidzo zvezvisikwa
navanhu, dzidzo yematombo, dzidzo yezvaivapo kare,
dzidzo yezvenyeredzi nemwedzi, dzidzo yekushanduka kwemunhu achitanga kuvepo,
dzizdo yezveunyanzvi yekuvaka nekufinga, Adam naEve, Ark yaNoah, bintu reEden,
nezvenoroondo yenyika.
Chinyorwa (muchirungu):  nezvema Dinosaurs
Chinyorwa (muchirungu):  nezveFurira mudenga
Chinyorwa (muchirungu):  nezve Zvipempenene
Chinyorwa (muchirungu):  nezve Zviremwaremwa
 
-- Zvimwe zvinyora muchirungu PANO --

Main
F A Q
Links
EN Zvinyorwa
Mabhuku
Mifananidzo
MP3
Videos