العربية
简体中文
繁體中文
Nederlands
English
Français
Deutsch
עִבְרִית
Arabic
Chinese CS
Chinese CT
Dutch
English
French
German
Hebrew
Magyar
Indonesia
Norsk
Русский язык
Español
Svenska
Türk
Hungarian
Indonesian
Norwegian
Russian
Spanish
Swedish
Turkish

 
Elohims Bibel
―   eller   ―
Allahs Koran


Den kristne Bibel består av 66 individuelle bøker. 39 i det gamle testamentet, og 27 i den nye testamentet. Den ble skrevet av 40 forfattere over en periode på 2000 år av historien, hvor de fleste var jøder av forfatterne. Den tidligste boken er Jobs bok skrevet ca 2000 før Kristus, før det faktisk fantes jøder, så Job var kanskje i samtid med Abraham. Men det er ingen bevis for at de kjente til hverandre.  Deretter et 400 års gap når Hebreerne ble sluppet ut av fangenskapet i Egypt forfattet Moses det som nå er de 5 første bøkene i Bibelen, kjent som Toraen(eller Pentatauken – femrulleboken) Genesis(1.Mosebok), Exodus(2.Mosebok), Leviticus(3.Mosebok), Numeri(4.Mosebok) og Deuternomium(5.Mosebok).  Resten av det gamle testamentet (kjent for jødene som Tanach), ble videre skrevet mest av forskjellige jødeiske profeter till ca 400 år før Kristus. Deretter er det et nytt gap på 400 år før det nye testamente ble skrevet innenfor kun en generasjon(fra ca år 30 til ca år 90 etter Kristus). De ble altså skrevet fra rett etter Jesu død av vitner og etterfølgere i Hans liv og lære. Så til slutt ble Bibelen avsluttet av apostelen Johannes siste bok – åpenbaringen.

Den muslimske Koranen ble suksessivt åpenbart fra Allah ( الله‎ ) til profeten Muhammed i Arabia mellom det 7 århundre over en 23 års periode, av en engel som kalte seg Gabriel. Koranen betyr ”opplesning”. Kort tid etter Muhammeds død ble disse åpenbaringene nedskrevet til en skrevet arabisk versjon. Alle varierende versjoner ble ødelagt. Denne samme arabiske versjonen(selv om den nå er oversatt på mange forskjellige språk verden over), står nå som standard til denne dag.

I termer av volum er Bibelen ti ganger lengere (hele Bibelen er ca. 780 000 ord) enn Koranen (hele Koranen er ca. 78 000 ord).

Mens Bibelen inneholder 66 bøker hver fordelt i kapitler(1189 kapitler til sammen) har Koranen sammenlignet 114 Suras(kapitler) hvorav vert refereres til sitt nummer eller sitt unike navn. For eksempel Sura 14 er også kalt ”Abraham” (Ibrahim, إبراهيم‎ ). Den lengste Sura ”kua” (Al-Baqara) har 286 vers. De fleste er langt kortere, den korteste er kun 3 vers lang.

De tre store monoteistiske religionene : Jødedommen, Kristendommen og Islam har flere ting felles. Det er kun ”en sann Gud” som alle bør tilbe. Og alle tre tror det er engler der ute, mange gode men også noen djevelske. Men så er det også noen svært store forskjeller mellom religionene i teologi og doktriner. Hver av de hevder at noe åndelig undervisning er bra, men andre doktriner er feil og til og med vranglære. Hver og en av religionene hevder de har den rette lære og åpenbaring fra vår skaper. Jesus hevdet å være Gud selv i følge det nye testamentet, men Koranen lærer at Jesus(Isa) var en profet laverestilt enn Muhammed(Mohammad).

...  ”Allah Akbar” (Allahu Akbar) betyr egentlig ikke ”Gud er stor”.
Dette er en bevisst feiloversettelse.   ...

(Det arabiske ordet betyr faktisk : ”Allah er større”. Det er direkte oversatt og hva det egentlig betyr.)

Allah søker å ta plassen til Jehovah i hjertene og sinnene til mennesker.

De fleste moderne jøder anerkjenner ikke det ”kristne” nye testamente som et skrift av viktighet. Den jødiske Tanach(loven og profetene); eller det de kristne kaller det gamle testamente, er deres primære skrifter. De venter fortsatt på at Messias skal komme. Gjennom Israels lange historie har Shema (den jødiske trosbekjennelsen 5,Mos 6,4 «Hør Israel! Herren er vår Gud! Herren er en!») vært den sentrale bekjennelsen av deres tro. Den sanne Gud er En Allmektig Gud.

Omtrent hele Bibelens gamle testamente ble orginalt skrevet på Hebraisk(Masaret teksten) og fullført 400 år før Kristus. Men fra da(etter fangenskapet i Babylon 587-537) ble det Hebraiske språket ikke snakket til vanlig av de da spredde folket fra Israel og Judah. De ble da spredd rundt om i forskjellige riker i Midtøsten. Så en komplett oversettelse til Gresk (det vanlige lærespråket i datiden) ble ferdigstilt ca 270 f.Kr kalt Septuagintaen(eller 70 eller LXX : skrevet av de 70 på 7 dager). Det er den greske Septuaginta versjonen som ofte ble sitert istedenfor den orginale Hebraiske, av Jesus og det nye testamente i sin helhet når det ble nedskrevet på Gresk. Lukas 23,38 forteller oss at inskripsjonen på toppen av Jesu kors var på gresk, latin og hebraisk. Og Johannes 19,19 sier, ”og Pilatus skrev en tittel, og satt det øverst på korset. Og det som sto var «Jesus av Nasareth, Jødenes konge»." Mange hevder at det hebraiske ”acrostic”(finnes ikke direkte ord på norsk men forklaring : en gåte hvor fyller du en kvadratrist med ordlesning det samme som er ned som over) ville blitt på denne tavlen over korset til YHWH eller JHVH ( יהוה ) – tetragrammaton (fire Hebraiske bokstaver, vanligvis skrevet som YHWH (Yahweh) eller JHVH (Jehovah) bety det Hebraiske navnet for Gud som Jødene betraktet som altfor hellig å uttale.

I Bibelen er det første navnet som er brukt på Skaperen Elohim ( אלהים ) – se 1.Mosebok 1,1 og 1,26. Dette er et flertallsord på hebraisk, men et som alltid grammatisk blir behandlet som entall(flertall og entall på samtidig). Navnene Jehova eller Jahve(begge fra JHVH) er også noen ganger anvendt, som også betegner den samme Gud og skaper.

Legg merke til de første 10 bud i 2.Mosebok 20,3 ”Du skal ikke ha andre guder enn Meg” En Gud. Du skal ikke lage deg noe gudebilde, eller noe slags bilde av det som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden”. «Kristelig» skulptur med ledsagende bønner til gamle profeter eller helgener er også forbudte. Jesus lærte oss tydelig å be direkte til ” Vår Far, du som er i himmelen”(Matt. 6,9). Og ingen andre guder(ingen andre kraftfulle spirituelle vesener), skal settes før Ham i ditt hjerte. Verken Baal, eller Zeus, eller Buddah, eller disse verdens guder(pr. 2 Korinterbrev 4,4 – Lucifer, satan, djevelen) eller noen annen gud. Jesus sønn av Maria, sa at vi skulle be til vår Far i himmelen, som Jesus gjorde selv. Og legg merke til i Lukas 11,27f ” Da han [Jesus] sa dette, ropte en kvinne i folkemengden til ham: «Salig er det morsliv som bar deg, og brystene som du diet.» Men Jesus svarte: «Si heller: 'Salige er de som hører Guds ord og tar vare på det.'»

Jesus var Ordet av Gud i legeme (John 1:14). Men la oss igjen legge merke til at Elohim er et flertall Hebraiskt ord (pr. over). Kristne forklarer dette som doktrinen av Treenigheten, mens i 1 Johannes 5,7 " For det er tre som vitner i Himmelen : Faderen, Ordet og Den Hellige Ånd." Og disse tre er Èn. Den sanne Gud er en allmektig gud.

Jesus fra Nasareth påsto han var Gud. Johannes 4,25f og Johannes 10,30. Markus 14,61b – 62a ” Igjen spurte øverstepresten: «Er du Messias, Den høylovedes Sønn?» Jesus svarte: «Jeg er det.» " Og Evangeliets budskap er understreket i 1. Korinterbrevet 15,1-4 – vers 4 stadfester : ”at han ble begravet, at han sto opp den tredje dagen som skriftene har sagt.” Jesus, Guds sønn døde på korset, og sto deretter opp fra de døde 3 dager senere ifølge Bibelen.

Koranen derimot underviser at Jesus kun var en god profet og at Han aldri døde på noe kors. Faktisk er Koranen ubøyelig i sitt innhold om at ”Gud har ingen sønn”. Sura 72:3; Sura 112:2-3 og understreker i dette verset av Koranen : Sura 4:171 ”..Si ikke om Gud annet enn det som er satn! Messias, Jesus, Marias sønn, var bare et Guds sendebud, og Hans Ord, som Han inngav Maria, - en Ånd fra Ham! Tro på Gud, og Hans sendebud, og si ikke (Gud er tre`) La det være, til deres eget beste! Gud er èn Gud… ”

I kontrast med :  Johannes 3,16-17 " For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham."
 

Koranens Gud
Har ingen sønn
Bibelens Gud
Har en enbåren sønn

Jesaja 9,6-7a " For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder, og hans navn skal være: Underfull Rådgiver, Veldig Gud Evig Far og Fredsfyrste. Så skal herreveldet bli stort og freden være uten ende over Davids trone og hans kongerike. Han skal gjøre det fast og holde det oppe ved rett og rettferdighet fra nå og til evig tid. Herren, Allhærs Gud, skal gjøre dette i sin brennende iver."
 


JØDER
Venter fortsatt på Messias
KRISTNE
Tror Jesus Kristus fra Nasareth er Messias
MUSLIMER
Tror ikke Gud har noen sønn men at Jesus var en god profet av mange andre under Muhammed

Det ; er et oppfattet fremskritt(påstått) påfølgende åpenbaringer bygginga av sannheter på sannheter(blir det hevdet). Muslimene kaller noen ganger jødene og de kristne ”Bokens folk”. De impliserer at kristne og jøder har noen sannheter, men at Koranen overgår Bibelens lære. Mye kunne vært diskutert i disse hensikter, men den primære hensikt med denne artikkelen er å vise at Gud i Koranen faktisk er en helt annen kraftfull, spirituell vesen enn Bibelens Gud. Allah søker å ta plassen til Jehovah i hjertene og sinnene til mennesker.

   Byen Jerusalem – er ikke nevnt i Koranen.  
   Byen Mekka – er ikke nevnt i Bibelen.   

Koranen kaller aldri den ene sanne Gud som :  Elohim, Jehovah eller Yahweh.  
Bibelen kaller aldri den ene sanne Gud som :  Allah.

Disse to store hellige bøker går ikke sammen på noen tid om disse viktige ting.
         Dette er verken en tilfeldig eller en forseelse.

”Allah Akbar” (Allahu Akbar) betyr egentlig ikke ”Gud er stor”. Dette er en bevisst feiloversettelse. Det arabiske ordet betyr faktisk : ”Allah er større”. Det er direkte oversatt og hva det egentlig betyr. Men det er usant. Jesus Akbar! (for å faktisk si ” Gud er stor” på arabisk ville man isteden sagt ”Al-Khaleq Kabir” "Al-Khaleq" (Al Khallag, Al –Khaaliq, الخالق ) er det grunnleggende ordet for Gud Skaperen av universet. Og ”kabir” betyr ”stor” i motsetning til ”akbar” som betyr ”større”.) Så den hellige Koranen påstår at Allah er Al-Khaleq; mens den Hellige Bibelen sier at Jehovah(Yahweh, Elohim) er Gud skaperen(Al-Khaleq).

Skeptikere som leser dette vil kanskje tenke at dette er flisespikkeri og at det åndelige er kun fantasi i det hele tatt. Tsk, tsk, så lett sauene kan bli villedet, sukk. De tror de få dimensjonene vi menneskene opererer innen er alt som finnes. Men vi vet at moderne matematikere og vitenskapsmenn har vist at det finnes flere dimensjoner der ute. Ikke vær en struts med hodet ditt i sanden. Overalt rundt oss, overalt rundt disse mest tomme atomene er det så mye mere i andre dimensjoner. Derfor, tenk logisk. Det lille vi ser er ikke ”alt som er” – Kom igjen ! Våkn opp!! Faktisk det åndelige er mye mer viktig en all herlig materie/fysiske deler av vårt værende i vårt enorme univers. Dette livet er en krig for våre sjeler. Å ignorere dette hjelper deg ikke. Selv om man bestemmer seg for å ikke velge noen side, er du fortsatt i krigssonen, og uvitende så som å ikke ta imot Jesus Kristus som din personlige frelser(Han er Veien, Sannheten og Livet), fører deg(ditt værend, din karma, din sjel osv) til helvete etter dette livet.

Religiøse kriger er blant de verste krigene i historien!

Det er sant. Tro leder til handlinger. Så her er spørsmålet : Når var den verste, den mest morderske religiøse krigen i historien? Var det Kristne som forfulgte og drepte jøder under inkvisisjonen, eller under en av de mange korstogene, eller fra Jihad?   Faktisk de mest djevelske, torturiske, de mest morderske religiøse krigene – var under det 20 århundre. Ja, når ateistene kom til makten. De har ingen ”hellig bok” og ingen ytre regler. Det Marxistisk kommunistiske faschistiske regimet som nektet for Guds kraft alle sammen – angrep fremmede hærer for deretter snu seg rundt å massedrepe sine egne. Stalin, Mao, Hitler, Pol Pot, og andre ikke Gudfryktige menn var langt verre i deres indre fornektelse av menneskeverd, enn noen annen religiøs tyrann fra tidligere historie.  Derfor ser man at ateisme og dens fornektelse av det åndelige riker, er den mest morderiske religion konstruert til denne dato. Tro fører til handlinger og ateister tåpelig nok tror at det ikke er noen Gud å stå til ansvar for i og etter dette livet. Ateister massemyrdet titalls millioner mennesker i det 20 århundre.

Muslimer kaller dem selv for ”Fredens Hus” og de som de angriper via Jihad(mot hedninger via hellig krig dvs. kristne og Jødene) blir beskrevet som ”Krigens hus”. Jihad angrepene begynte under profeten Muhammeds liv(570-632e.kr). Han startet over 40 religiøs-militærangrep på andre, samtidig som han begynte sitt religiøse ”Fredens Hus” i det 7 århundre. 4 århundre senere…… over 4 århundre med Jihad angrep senere startet de kristne sine korstog – det første etter en tale av paven i 1095.

Læren i Koranen varierer markant fra læren i Bibelen. Jesus lærte og praktiserte tilgivelse og kjærlighet. Muhammed gjorde ikke det. Allah er svært forskjellig Gud fra Gud Yahweh(Jehovah,Elohim) – Bibelens Gud.

To Bibelvers som ofte overses av kristne er de helt i slutten av Herrens bønn :

Matteus 6:13b-15 "...men frels oss fra det onde. For riket er ditt og makten og æren i evighet. Amen. For dersom dere tilgir menneskene de misgjerningene de har gjort, skal også deres himmelske Far tilgi dere. Men dersom dere ikke tilgir menneskene, skal heller ikke deres Far tilgi de misgjerningene dere har gjort."

Tilgivelse stammer fra kjærlighet. Og Bibelen erklærer : 1.Joh 4,7-8 : " Mine kjære, la oss elske hverandre! For kjærligheten er fra Gud, og hver den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet. Bibelen lærer tydelig at ”Gud er kjærlighet”. Se også 1.Korinterbrev kapittel 13.

I hele Koranen finnes det ingen tilsvarende vers om at Allah er kjærlighet, eller noe i den retningen. Det arabiske ordet ”kjærlighet” er brukt nokså sparsomt i de koranske skrifter, vanligvis i termer som ”Allah elsker dette” eller ”Allah elsker det” som kontekst. Levering til Allah (frivillig eller ikke) er primært tema i Koranen.

En siste fundamental forskjell mellom Elohim(Jehovah, Yahweh) og Allah er sannhetsfullstendighet. Bibelen sier tydelig at Bibelens Gud ikke kan lyve. Jesus påsto å være Guds Sønn og den eneste veien til himmelen. Johannes 14,6: ” Jesus sier: «Jeg er Veien, Sannheten og Livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.” Ingen person kan nå Faderen utenom gjennom Kristus. Jesus sa også i Johannes 8,32 : ”og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri.”

Men Koranen lærer at Allah elsker bedrag. Vent, dette vil gjøre Bibelens Gud og Koranens Gud som motsetninger i søken etter menneskenes sjeler, ville det ikke? Det arabiske ordet ”makr”(bedrager eller svindler) er vanlig brukt i relasjon til Allah. Han er kalt den beste ”makr” som finnes. Sura 3:54 : ” De planla og Allah også – men Allah er den beste planlegger”. Sura 4:157 påstår at Jesus ikke ble korsfestet, men heller at dette var en villfarelse, for deretter understreke at Allah er allmektig og mest vis.

Fundamentalistisk muslim. Fundamentalistisk Kristen. De er omtrent helt motsatt er de ikke? En følger tett innpå læren og kursen satt av Muhammed, som oppmuntret til religiøse militær angrep på hedninger. De Kristne inspireres til å følge Kristi lære og eksempel i tilgivelse og kjærlighet, til og med ved å dø på korset for alle menneskers synd. De stolte skeptikerne tenker da at enhver religiøs fundamentalist er på en eller annen måte en fare, og på en eller annen måte like uansett. Absolutt ikke. En fundamentalistisk muslim hører taler basert på Koranens lære. Den fundamentalistiske Kristne hører taler basert på Bibelens lære. Gud er kjærlighet? – eller – alle mennesker må underkaste seg å gi.

―  Kristendom har blitt summert som en religion hvor Gud gav Sin Sønn for deg.

―  Islam har blitt summert som en religion hvor du gir din sønn for Gud.

Det 20 århundre var et unntak for Islam. Jihads – som har inkludert bedrag, frykt, angrep og lureri – har vært normen i Islam siden profeten Muhammeds dager. Denne midlertidige sekulariserings dominerende mengde, går nå mot en slutt. Skeptikerne(de spirituelt ignorerende og gjemmende) har hatt sin dag. I dag til og med i England, for eksempel, øker muslimske medlemmer svært raskt. Visse muslimer går i stillhet på kristne møter for å overvåke hva de kristne sier. Følgelig er mange kirker er under påtrykk til ikke å si visse ting fra prekestolen. Det er nå ”sted man ikke går” områder over hele Storbritannia for ikke-muslimer. Så sannsynligvis vil de etter hvert ha en borgerkrig eller England vil til slutt bukke til innvandrere og deres Shariah lovgivning. Historisk sett er Islam intolerante overfor andre religioner og trosbekjennelser. Og hvis et samfunn tolererer intoleranse, hva ender det da opp med?

Kommunistene pleide å hevde at "målet helliger midlet." Men det er ikke sant. 20 århundrets marxistisk kommunisme var en morderisk katastrofe rundt om i verden. Egentlig slutten er skapt av midlene, dvs. hva du sår, det er det du skal høste, Galaterne 6,7. Såing av sannheten fører til frihet, såing av bedrag fører til slaveri. De som sår bedrag blir forført selv. Du høster hva du sår.

De kristne korstogene var et unntak, ubibelsk, en midlertidig reaksjon, og en for det meste i strid med Jesu lære. Men de lange igangsatte rekkene av muslimske Jihads (hellig kriger) har alltid vært helt i samsvar med Koranens læresetninger. Bringe omvendte til Allah og undertrykke andre. De må underkaste seg Allah.

Det er en tragedie at mange kristne Bibelen oversettelser i muslimske land bruker navnet "Allah" for Bibelens Gud. Dette fører til forvirring for unge troende. Hvordan kan man lære Guds forventninger for oss når to helt forskjellige guder blir kalt ved samme navn. Ingen steder i den opprinnelige hebraiske eller greske Bibelen er navnet "Allah" nevnt i det hele tatt. Han er et helt annen åndelig vesen.
 

ALLAHS KORAN
"DEN ENE SANNE GUD"
Sterk, strategi, system, og menneskelig

hengivelse(om du vil eller ikke)
og han har ingen sønn.
ELOHIMS BIBEL
"DEN ENE SANNE GUD"
Sterk, kjærlighet, tilgivelse og det er

ditt valg å ta imot eller ikke.
Og Han gav oss sin sønn den enbårne.


Elohim er en meget kraftfull åndelig vesen.

Allah er også en kraftig (men ulik) åndelig vesen.

Allahs Koran er foreslått som en erstatning. Muslimer hevder "Allah Akbar" (dvs. at deres Gud er større, eller størst).

Elohim's Bibel som ble skrevet av 40 separate forfattere under 2000 år av menneskets historie fortsetter å stå testen av tid som en bok om vitenskap, filosofi, nøyaktig historie, og viktigst; åndelig veiledning.
 

Avi Lipkin
(Victor Mordecai)
Can't Coexist
(Stop Islam to help the world coexist)
Jihad Watch
(Jihad Theology in World Conflicts)
Islam Watch
(Truth about Islam)

 

"Elohims Bibel eller Allahs Koran"
<http://www.creationism.org/norwegian/ElohimBibleAllahKoran_no.htm>

Forside:  Norsk
www.creationism.org