Creation Science Information & Links!
Итгэлийн Тунхаг
The Apostles' Creed - in Mongolian (Монгол хэл; Mongol khel; ᠮᠣᠨᠭᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ)

 

Би газар тэнгэрийг бүтээгч аугаа хүчирхэг, Ертөнцийн Эзэн Эцэгт итгэдэг,
Ариун Сүнсээр бүтээгдэж онгон Мариас мэндэлсэн.
Понти Пилат захирагчийн үед зовж явсан, цовдлогдон нас барж
оршуулагдаад гурав хоногийн дотор үхлээс дахин амь орсон
тэгээд тэнгэрт одож аугаа хүчирхэг Ертөнцийн Эзэн Эцэгийнхээ
баруун гарын хүндэт суудалд заларсан
Дахин ирж үхсэн амьд бүх хүнийг шүүх Түүний цорын ганц хүү
бидний Их Эзэн Есүс Христэд би итгэдэг.
Би Ариун Сүнсэнд итгэдэг
Би Ариун нэгдмэл цуглаан
ариун хүмүүсийн нөхөрлөл
гэмд үзүүлэх уучлал, дахин амилалт болон
мөнхийн амьдралд итгэдэг.  Амэн.


Итгэлийн Тунхаг · (ᠮᠣᠨᠭᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ, Mongɣol kele, Монгол хэл)
http://www.creationism.org/mongolian/saApostlesCreed_mn.htm

All Languages:  http://www.creationism.org/english/ApostlesCreed_Intl.htmSymbolum Apostolorum (Apostolicum)
  • 
Το Σύμβολο της Πίστεως
  • 
Basic Christian Theology (The Creed)

Нүүр:  Mongɣol kele
www.creationism.org