Creation Science Information & Links!
ដើមចម្បង
សំណួរដែលសួរជាញឹកញាប់
តំណភ្ជាប់
EN អត្ថបទ
សៀវភៅ
រូបភាព
MP3
វីដេអូ

លោកុប្បត្តិ ១:១  "កាល​ដើម​ដំបូង​ឡើយ ព្រះ​បាន​បង្កើត​ផ្ទៃ​មេឃ និង​ផែនដី។"

យ៉ូហា​ន ១:១  "កាល​ដើម​ដំបូង​មាន​ព្រះបន្ទូល
ព្រះបន្ទូល​ក៏​គង់​នៅ​ជា​មួយនឹង​ព្រះ ហើយ​ព្រះបន្ទូល​នោះ​ឯង​ជា​ព្។"

Creationism is the theory that man, the earth, and the rest of the universe were originally created rather than randomly exploding from nothingness into chance existence.

We reside on the surface of a small superbly crafted, autonomous self regulating space vehicle. Together with survival, conquest and death we bear witness to beauty, fragrances, love and music. Think about this. Mathematics, philosophy, springtime, depravity, farming, courtship, quasars, and bubble gum; all came from nothingness?, formed by chance...?

Of all the generations thus far to inhabit the Earth, we have the least excuse for not recognizing the quiet presence of The Scientific Mathematician who set everything into motion around us. We should be in awe, not presumptuous and skeptical.

About 3,000 years ago King David of Israel wrote ( ទំនុកដំកើង ៨:៣-៤ ) "កាល​ណា​ទូលបង្គំ​ពិចារណា​មើល​ផ្ទៃ​មេឃ ជា​ការ​ដែល​ព្រះហស្ត​ទ្រង់​បាន​ធ្វើ គឺ​ទាំង​ខែ និង​ផ្កាយ ដែល​ទ្រង់​បាន​ប្រតិស្ឋាន​ទុក នោះ​តើ​មនុស្ស​ជា​អ្វី ដែល​ទ្រង់​នឹក​រឭក​ដល់​គេ ហើយ​កូន​មនុស្ស​ផង ដែល​ទ្រង់​ប្រោស​ដូច្។"

ភាសាខ្មែរ   Cambodian  ―
חמר
cambodgien
кхмерский
高棉
kambodschanisch
الخمير
camboyano
खमेर
―  Khmer
 MENU
KM អត្ថបទ
គម្ពីរ
Kids&Teens
ខ្សែភាពយន្ដ
សិក្ខាសាលា

Bible Illustrations - 220 Images by Doré
 
The Bible in Pictures - 250 Images

វ៉ិបសាយផ្សេងទៀតជាភាសាខ្មែរវិទ្យាសាស្ត្របង្កើត
Other Web Sites in Khmer (Cambodian) with Creation Science


... None yet ...     Go to: International Links

Holy Bible  •  New Testament
Khmer Hammond Cambodian Bible
www.ebible.org
ព្រះគម្ពីរខ្មែរបកប្រែចាស់ ១៩៥៤
biblecambodia.org
Khmer Standard Bible
www.ethnicharvest.org
Bible
App
Blue-Letter
Bible

The Christian Gospel Message
The Christian Gospel Message · in English
Lord Jesus Christ · Matthew 6
Lord Jesus Christ · Matthew 6
10 Commandments
2 Commandments
The Apostles' Creed
Psalms 1 • 51 • 100 • 150
Bible Books Grid
Received Text or Critical Text

ច្រើនទៀត នៃគ្រិស្គសាសនា / គ្រិស្តសាសនា ដំណឹង
More Christian Resources

The Four Spiritual Laws
DenSu Ministries - Free Book
  True Happiness Can Be Yours

HFA
  "Help From Above"
HKG
  "How to Know God"
POG
  "The Power of God"
WTG
  "The Way to God"

God's Story: From Creation to Eternity
God's Story
Got Questions?
ភាសាខ្មែរ
SGM LifeWords
English
Fellowship Tract League
ភាសាខ្មែរ
ChristianAnswers.Net
45 Languages!

នេះជាជីវិតរបស់អ្នក!
 (This was your life!)
Big Daddy?
 (Big Daddy?)
ពន្លឺលោកីយ
Sm · 190MB
Lg · 670MB
Khmer  -  78 Minutes
From Chick Publications
Framed
Framed
The Long Trip
The Long Trip
A Love Story
A Love Story

The Tycoon
The Tycoon
The Word Became Flesh
The Word Became Flesh

JESUS FILM
PROJECT
Global Recordings Network
Audio Gospel  •  Good News


The "Olivet Discourse" about the
End Times - all 3 accounts start -
  with a warning from Jesus!
Matt. 24:4b  "Take heed that no man deceive you."
Mark 13:5b  "Take heed lest any man deceive you."
Luke 21:8a  "Jesus said, Take heed that ye be not deceived."
We live in a world with daily false "News" - intended to deceive us!  Isaiah 5:20  Look for REAL NEWS & TRUTH!.  (And let's pray for wisdom!  James 1:5)
NEWS:
Drudge
Report
World Net
Daily
Rush
Limbaugh
National
Review
Christian
Post - News
Voice of
the Martyrs
Prison
Planet
Reality
Zone
Khouse
NEWS

дети
​កុមារ
الأطفال
Kinder
Children & Teenagers / Kids & 
Teens / 孩子 & Подростки
青少年
Adolescents
किशोर
Youth


电影
Films
Фильмы
​វីដេអូ
أفلام
Películas
Videos
InterComm
  
 Ken Anderson Films
For All Ages  •  41 Minutes
ការធ្វើដំណើរទៅមេឃ
(JOURNEY TO THE SKY)
100MB
 
300MB
For All Ages  •  67 Minutes
ការធ្វើដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយ
(PILGRIM'S PROGRESS)
170MB
 
500MB
For Children  •  24 Minutes
បច្ចេកវិទ្យា ការធ្វើដំណើ
(SPACE SHUTTLE JOURNEY)
53MB
 
189MB
For Teen-Adult  •  65 Minutes
ផ្សងព្រេងខ្ពស់
(STEP OVER THE EDGE)
190MB
 
500MB
For Children  •  25 Minutes
ឪឡឹកលួច
(STOLEN WATERMELON)
72MB
 
194MB
MORE MOVIES  
(in English)    

Good News     Certificate of Debt  •  Paid in Full!
Has anyone ever shown you from the Bible how you can know for certain that you will go to heaven when you die?
The word “Gospel” means “good news.” It is the good news of how you can have a loving, personal relationship with God that gives meaning and purpose to this life, and, at the same time, gives you the certainty that you will spend eternity with Him in heaven. Say a sinner’s prayer!
Come forward and confess Christ publicly!
Repent and be baptized!
Give your heart to God!
Make a personal commitment to Christ!
Deny yourself, take up your cross, and follow Christ!
Invite Jesus into your heart!
Turn your life over to Jesus!
Pray to receive Christ!
Make Christ the Lord of your life!
Turn from your sins to God!
Put Christ on the throne of your life!

 

— ENGLISH —   Dialects:  American; British; Creole; Jive; Canadian, eh
This language is spoken in:   Australia; Canada; Kenya; Papua New Guinea; United Kingdom; United States of America

More creation science information is available regarding:
Biology, Geology, Archaeology, Paleontology, Astronomy, Evolution, Intelligent Design,
Adam & Eve, Noah's Ark, the Ice Age, the Garden of Eden, and Earth History.
Article (in English) on:  ដាយណូស័
Article (in English) on:  សត្វហ្សីរ៉ាហ្វ
Article (in English) on:  Woodpeckers
Article (in English) on:  សត្វប្រចៀវ
 
-- Other Articles in English HERE --

Dr. Kent Hovind  •  ព្រះគម្ពីរដ៏បរិសុទ្ធ វិទ្យាសាស្រ្ត  •  Creation Seminar Series
Khmer  •  www.drdino.com  •  CSE (Creation Science Evangelism) 
Seminar #1
«អាយុកាលរបស់ផែន ដី»
("The Age of the Earth")

DrHovindSem1_KM.m4v
ZIP file - 450MB - 115 Minute Video
English Audio  &  Cambodian Sub-titles
DOWNLOAD:  CreationToday.org

Text

.SRT

.SUB

តើអ្នកធ្លាប់គិតពីវាទេ?  ខ្ញុំចង់និយាយថា តើគោលបំនងដើម្បីឲ្យបានជីវិតគឺជាអ្វី?  តើហេតុអ្វីបានជាយើងនៅលើផែនដី? តើយើងកើតមកពីណា?  ទាក់ទងនឹងបញ្ហានោះ តើយើងនឹងទៅកន្លែងណា នៅពេលជីវិតនេះផុតរលត់ទៅ?  សិក្ខាសាលានេះនិយាយអំពីអាយុកាលរបស់ផែនដី។  លោកវេជ្ជបណ្ឌិត ហូវិនដ៍ (Hovind) ផ្តល់ភស្តុតាងយ៉ាងជាក់លាក់ដើម្បីបង្ហាញថា ផែនដីនេះ មិនមានអាយុ រាប់ពាន់លានឆ្នាំនោះទេ។  តាមពិតភស្តុតាងនោះចង្អុលបង្ហាញអំពី ការបង្កបង្កើតរបស់សព្វសារពើក្នុងរយៈពេល៦ថ្ងៃ។  ដូចដែលយើងបានដឹងអំពី លោកុប្បត្តិជំពូក១
SAMPLE 1
SAMPLE 2
GO TO:
MAIN
VIDEO
PAGE
             
 


ដើមចម្បង
សំណួរដែលសួរជាញឹកញាប់
តំណភ្ជាប់
EN អត្ថបទ
សៀវភៅ
រូបភាព
MP3
វីដេអូ