Creation Science Information & Links!
Main
F A Q
Links
Articles
Books
Images
MP3
Videos

Jenèz 1:1  "Nan komansman, Bondye kreye syèl la ak tè a."

Jan 1:1  "Avan Bondye te kreye anyen, Pawòl la te la.
Pawòl la te avèk Bondye. Sa Bondye te ye, se sa Pawòl la te ye tou."

Kreyasyonis la se teyori ki di ke se kreye lèzòm, la tè, avèk tout rès inivè a te kreye olye ke se pa chans yo te nèk eklate boum soti nan yon bagay ki pat egziste.

N’ap viv nan yon ti machin ki nan espas la ki byen fėt e ki otonòn. Ansanm avèk tout sa kap viv, sa kap lite e avek lanmò, nou pote temwayaj pou bote, pafen, lanmou avèk mizik. Fon ti panse a sa. Lė nou pran matematik, filozofi, sezon prentan, movèz vi, agrikilti, frekantasyon, eske tout bagay sa yo se nan yon bagay ki pat menm egziste yo te soti? Eske se pa chans yo te fòme?

Nan tout jenerasyon ki pase sou tè a, nou genyen pi piti eskiz menm poutèt nou pa rekonèt prezans matematisyen syantifik sila ki mete tout bagay ki anviwonnen nou an mouvman. Nou ta dwe genyen krent, men nou pa ta enpètinan, e nou pa ta dwe doute.

Anviwou 3000 ane pase, wa David an izrayel te ekri ( Som 8:3-4 ) "Le map gade syèl ou fè ak men ou lan, lalin ak zetwal ou mete ladan li; map mande:-Kisa lèzòm ye pou ou sonje yo konsa? Kisa yo ye menm pou ou pran ka yo konsa?"

Kreyòl Ayisyen  ―
קריאולי האיטי
créole haïtien
гаитянский креольский
海地克里奥尔语
الكريولية الهايتية
हैतियाई क्रेओल
―  HT_Haitian Creole
 MENU
HT Articles
Bibles
Kids&Teens
Movies
Seminars

Bible Illustrations - 220 Images by Doré
 
The Bible in Pictures - 250 Images
Bonbadye Vonvon yo: La Syans Kopye sou Dizay Prey
 
Bib la Avèk la Syans Dakò
Imaj Dinozò ke lòm fè
 

Lòt Sit an Kreyòl avek Syans Kreyasyon an


... None yet ...     Go to: International Links

Bib la an Kreyòl Ayisyen  •  Holy Bible  •  Old & New Testaments
English Bibles
www.ethnicharvest.org
English Bibles
www.e-sword.net
Updated KJV
BibleUKJV
Bible
App
Blue-Letter
Bible

The Christian Gospel Message
Christian Gospel Message · in English
Lord Jesus Christ · Matthew 6
Lord Jesus Christ · Matthew 6
10 Commandments
2 Commandments
The Apostles' Creed
The Apostles' Creed - in English
Psalms
1 • 51 • 100 • 150
Bible Books Grid
Received Text or Critical Text

More Christian Resources
  Plis Resous Kretyen 

   Èske W Konnen
4 PRENSIP ESPIRITYÈL YO?
DenSu Ministries - Free Book
  True Happiness Can Be Yours

HFA
  "Sekou Sot Nan Siyel"
HKG
  "Fason Pou Konen Bondye"
PTL
  "Annou Fe Lwanj Senye A!"
WTG
  "Chemen Bondye A"

God's Story: From Creation to Eternity
God's Story
Got Questions?
Kreyòl Ayisyen
SGM LifeWords
English
Fellowship Tract League
Creole
ChristianAnswers.Net
45 Languages!

Men Ki Jan Lavi Ou Te Ye!
 (This was your life!)
Big Daddy?
 (Big Daddy?)
The Light of the World
Sm · 190MB
Lg · 675MB
English  -  78 Minutes
From Chick Publications
Kreate ou Mante?
Creator Or Liar
Èske gen yon lòt Kris?
Is There Another Christ
Lom Match la
Man Of The Match

JESUS FILM
PROJECT
Global Recordings Network
Audio Gospel  •  Good News


The "Olivet Discourse" about the
End Times - all 3 accounts start -
  with a warning from Jesus!
Matt. 24:4b  "Take heed that no man deceive you."
Mark 13:5b  "Take heed lest any man deceive you."
Luke 21:8a  "Jesus said, Take heed that ye be not deceived."
We live in a world with daily false "News" - intended to deceive us!  Isaiah 5:20  Look for REAL NEWS & TRUTH!.  (And let's pray for wisdom!  James 1:5)
NEWS:
Drudge
Report
World Net
Daily
Rush
Limbaugh
National
Review
Christian
Post - News
Voice of
the Martyrs
Prison
Planet
Reality
Zone
Khouse
NEWS

дети
Kids
الأطفال
Kinder
Children & Teenagers / Kids & 
Teens / 孩子 & Подростки
青少年
Adolescents
किशोर
Youth

Good News     Certificate of Debt  •  Paid in Full!
Has anyone ever shown you from the Bible how you can know for certain that you will go to heaven when you die?
The word “Gospel” means “good news.” It is the good news of how you can have a loving, personal relationship with God that gives meaning and purpose to this life, and, at the same time, gives you the certainty that you will spend eternity with Him in heaven. Say a sinner’s prayer!
Come forward and confess Christ publicly!
Repent and be baptized!
Give your heart to God!
Make a personal commitment to Christ!
Deny yourself, take up your cross, and follow Christ!
Invite Jesus into your heart!
Turn your life over to Jesus!
Pray to receive Christ!
Make Christ the Lord of your life!
Turn from your sins to God!
Put Christ on the throne of your life!

 

— ENGLISH —   Dialects:  American; British; Creole; Jive; Canadian, eh
This language is spoken in:   Australia; Canada; Kenya; Papua New Guinea; United Kingdom; United States of America

More creation science information is available regarding:
Biology, Geology, Archaeology, Paleontology, Astronomy, Evolution, Intelligent Design,
Adam & Eve, Noah's Ark, the Ice Age, the Garden of Eden, and Earth History.

 
Article (in English) on:  Dinosaurs
Article (in English) on:  Giraffes
Article (in English) on:  Woodpeckers
Article (in English) on:  Bats
 
-- Jwenn Lòt Atik an Anglè ISI --

Main
F A Q
Links
Articles
Books
Images
MP3
Videos